Ședința de Consiliul Local Joița din 03.12.2020

Înainte de începerea ședinței Consiliului Local Joița am întrebat dacă s-a asigurat infrastructura IT pentru transmiterea LIVE ședinței. Reacția a fost pe măsură :).

Au răspuns unii din consilieri: Când Primăria Joița, clădirea nouă, va avea internet atunci vom avea și ședințe de consiliul local transmise live. Să înțeleg că până atunci cetățenii comunei Joița n-au dreptul să aibă acces, prin mijloace online, la ședințele consiliului local?

Să vedem ce spune Codul Administrativ, art. 138 – desfășurarea ședințelor consiliului local

(1) Ședințele consiliului local sunt publice.

(2) Caracterul public al ședințelor consiliului local este dat de:

a) accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele- verbale ale ședințelor consiliului local;

b) accesul celor interesați, în condițiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum și la instrumentele de prezentare și de motivare a acestora;

c) posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în unitatea/subunitatea administrativ-teritorială respectivă de a asista la ședințele consiliului local și/sau de a le urmări pe internet, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local.

(3) Lucrările ședințelor se desfășoară în limba română. În consiliile locale în care consilierii locali aparținând unei minorități naționale reprezintă cel puțin 20% din numărul total, la ședințele consiliului local se poate folosi și limba minorității naționale respective. În aceste cazuri se asigură, prin grija primarului, traducerea în limba română. În toate cazurile, documentele ședințelor de consiliu local se întocmesc și se aduc la cunoștință publică în limba română.

(4) La lucrările consiliului local pot asista și lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, deputații și senatorii, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului, secretarii și subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort și conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unitățile administrativ- teritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum și alte persoane interesate, în condițiile prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

(5) Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu prevederile prezentului cod și ale regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local.

(6) Președintele de ședință este obligat să asigure luarea cuvântului de către inițiator pentru susținerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită, precum și de către delegatul sătesc, după caz.

(7) Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligați ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

(8) Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului.

(9) Președintele de ședință permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal, în probleme prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(10) Președintele de ședință sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuțiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate simplă.

(11) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenți la ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sală.

(12) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii locali, precum și ceilalți inițiatori prezenți la ședință putând formula amendamente de fond sau de formă. Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate.

(13) Sinteza dezbaterilor din ședințele consiliului local, precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președintele de ședință și de secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(14) Președintele de ședință, împreună cu secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale își asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicității celor consemnate.

(15) La începutul fiecărei ședințe, secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare. Consilierii locali și primarul au dreptul ca, în cadrul ședinței curente a consiliului local, să conteste conținutul procesului-verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară.

(16) Procesul-verbal semnat de președintele de ședință și de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale, precum și documentele care au fost dezbătute în ședința anterioară se depun într-un dosar special al ședinței respective, care se numerotează și se sigilează de președintele de ședință și de secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, după aprobarea procesului-verbal sau de către persoana cu atribuții în acest sens, desemnată în condițiile legii.

(17) În termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale afișează la sediul primăriei și publică pe pagina de internet a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.

Până la venirea reprezentanților autorității județene, reprezentanții companiei eMAG distribuie materiale (dosar de prezentare) cu proiectul lor de dezvoltare a parcului industrial.

Primarul propune ca primul punct pe ordinea de zi să fie proiectul Parcul industrial.

Reprezentanții companiei eMAG încep să-și susțină proiectul până la sosirea tuturor reprezentanților de la județ.

Fragmente din susținerea eMAG:

Acest proiect este un acord de principiu. Nu este un acord definitiv. Acest acord de principiu, împreună cu toată documentația aferentă, unde noi ne-am asumat investiții: clădiri, personal și alte elemente – merg la MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI. După toate astea se analizează oportunitatea dezvoltării unui parc industrial în județul dumneavoastră. Se face sustenabilitatea acestei investiții, se trimite către GUVERN. Guvernul dă ok-ul MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI să emită o hotărâre în acest sens, care se publică în monitorul oficial.

Dezvoltarea Parcului Industrial propus de eMAG Operation SRL este strict legat de avizele MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI.

Dumneavoastră puteți analiza anual dacă noi ne-am îndeplinit promisiunile și puteți diminua până la zero taxele și impozitele.

Primarul: Din 2 în 2 ani vom evalua activitatea Parcului INDUSTRIAL și în funcție de cele constatate, dacă sau respectat condițiile, putem prelungi sau nu…

Compania va face public, pe site-ul eMAG, raportul de activitate privind Parcul Industrial.

Ajunge și domnul Președinte al Consiliului Județean Giurgiu și în acest sens se începe procedura de deschidere a lucrărilor.

Ședința este deschisă de Petre Tudorache, președinte de ședință.

Am ridicat mâna, să intervin pe procedură și președintele de ședință anunță că va da avertisment celor care nu respectă regulile :). Nu mi se permite să intervin și în acest sens își continuă activitatea prezentând ordinea de zi, o supune la vot. Vot în unanimitate pentru ordinea de zi – 13 din 13 pentru (min. 34). După acest moment mi se permite să am o intervenție. Am refuzat să mai intervin din considerentul TIMP. S-a vorbit mult.

Se supune la vot ca primul proiect pe ordinea de zi să fie parcul industrial al celor de la eMAG – 13 din 13 pentru. Vot în unanimitate.

Reprezentanții companiei eMAG continuă prezentările. Vă redau un extras din prezentarea făcută de compania eMAG.

92 milioane de euro investiții în parcul industrial.

Intenția eMAG este de a investi 850.312.000 lei în dezvoltare logistică, cu scopul de a îmbunătăți experiența clienților și pentru a dovedi la nivel european capabilitățile tehnologice și de dezvoltare construite în România.

Investiția pe care o derulăm în comuna Joița, începută deja prin achiziționarea a 600.000 mp de teren, necesar pentru dezvoltarea proiectului, va genera numeroase beneficii pentru comunitatea locală și va ajuta la dezvoltarea zonei prin crearea unui număr considerabil de locuri de muncă, iar clienții eMAG din toată țara
vor beneficia de servicii de livrare îmbunătățite. Este cea mai mare investiție a eMAG de până acum și ne propunem să o realizam în mai multe etape, în funcție și de deciziile autorităților locale și centrale.

Prima etapă, demarată în octombrie 2017 și finalizată în martie 2019, reprezintă un centru logistic dedicat produselor de dimensiuni medii și mari (televizoare, mașini de spălat, frigidere, aspiratoare etc.), fiind cel mai mare depozit de acest tip din Sud-Estul Europei. Pentru această etapă de construcție nu intenționăm să solicităm titlul de parc industrial, această investiție fiind încheiată și 100% operațională. Pentru acest depozit construit recent plătim și vom plăti în continuare impozit pe clădire de peste un milion de lei anual.

A doua etapă reprezintă construcția unui depozit logistic inteligent cu o investiție estimată de aproximativ 450 de milioane de lei pe care suntem dispuși să o demarăm acum. Dorim să avem alături de noi parteneri de încredere precum autoritatea locală, prin înființarea în Joița a unui Parc Industrial, eMAG obligânduse să încadreze încă din anul 2021 peste 1000 de angajați pe acest pe punctul de lucru deschis în comuna Joița, care va aduce venituri comunității locale de peste 100 de milioane de lei în următorii ani numai din impozitele care sunt aplicate pe salarii. Este un proiect important pentru România și din acest motiv dorim să continuăm împreună dezvoltarea zonei, pe baza unui parteneriat puternic, care va atrage și alți investitori.

Proiectul are și o componentă puternică de mediu: la finalizarea lucrărilor pe terenul rămas liber vom planta o pădure pe o suprafață de aproximativ 100.000 mp, în zona dintre depozitele noastre și autostradă și totodată pe o suprafața de 40.000 de mp pe acest al doilea depozit vom monta panouri solare care ne vor oferi energie verde pentru operațiunile logistice.

De asemenea, ne-am asumat crearea unei conexiuni în autostrada A1 la Km 19, investiție de peste 5 milioane de lei susținuta 100% de eMAG și care va fi pusă la dispoziția comunității locale.

Proiectul va fi finalizat luna aceasta, când sperăm să îl putem da în folosință. În măsură în care va fi înființat parcul industrial, vom construi o conexiune similară pe celălalt sens de mers.

În cadrul Parcului Industrial, eMAG ar urma să beneficieze de scutirea de la plata impozitului pe teren și clădiri. În raport cu acesta, valoarea investiției și oportunitățile pe care aceasta le deschide sunt incomparabil mai mari, iar impactul este benefic pentru comunitate și pentru întreaga economie românească.

În fața tuturor acestor argumente, avem încredere că veți lua cea mai bună decizie și vom continua împreună această poveste care până acum a fost una de succes și extrem de avantajoasă pentru comunitatea locală, și care poate fi prezentată ca un exemplu pozitiv la nivelul întregii țări.

După prezentarea eMAG au primit acordul la intervenții autoritățile județene, președintele consiliului județean și subprefectul, apoi a revenit cu precizări suplimentare reprezentantul eMAG.

Președintele de ședință îl întreabă pe Primar dacă dorește să aibă și el o intervenție. Primarul preia discuția și începe cu istoria comunei, de la preluarea primului mandat până în prezent.

Întrebarea mea către autoritățile județene și locale:

Întrebări au fost doar din partea USR-ului și din partea mea.

Din partea USR-ului:

Domnii au spus că ni se oferă 1200 de locui de muncă, da? Ce garanție avem noi că cei 1200 de angajați vor fi din Bâcu, Joița? – răspunsul celor de la eMAG : e o obligație asigurarea celor 1200 locuri de muncă.

Tot reprezentanții eMAG ne-au informat că cetățenii pot depune CV-ul la sediul Primăriei. Citez: „Eu personal când merg la primăria Joița primesc 20, 15 CV-uri”. Ne-au transmis că săptămânal se depun CV-uri de la Joița. Citez: „prioritatea o au locuitorii comunei Joița.”

Din partea mea:

După ce am stat câteva minute cu mâna ridicată, evitat de multe ori, primesc onoarea de a adresa și eu întrebările pregătite.

întrebare pentru autoritatea locală: Cum s-a stabilit cota de impozitare pentru teren și imobil al parcului industrial? – nu mi s-a răspuns.

întrebare către autoritățile județene: Cum vom gestiona criza criza traficului rutier din comuna Joița în contextul dezvoltării parcului industrial?

Președintele de ședință intervine și spune că întrebările mele n-au legătură cu punctul de pe ordinea de zi :). Vă las pe dumneavoastră să decideți.

Cum va influența traficul din comună viitorul proiect de dezvoltare – parcul industrial? Cum ne vom proteja copii, bătrâni și cum putem găsi soluții în acest sens? Avem Drumul județean 601 și 602, de aceea m-am adresat autorităților județene.

Subprefectul ne spune că nu știe geografia locului și invită eMAG-ul să facă recomandări, sugestii :). eMAG-ul explică că nu are voie să facă intervenții pe drumurile județene. Răspunsurile venite din partea subprefectului și a președintelui consiliului județean au fost de pasare, de unitate, să renunțăm la politică :). Noi suntem în consiliul local Joița să facem politică :). Politica locală. Nimic clar.

Primesc un răspuns detaliat de la eMAG. Nu-l mai detaliez că nu mai termin în această seară de scris :). Ei explică tehnic contextul traficului.

A preluat discuția Președintele de Consiliului Județean prin care spune că încearcă să îmbunătățească traficul din zonă.

Mai aveam 7 întrebări pregătite. Președintele de ședință mă informează că mi s-au epuizat întrebările :). Nu mi s-a mai permis 🙂

Comisiile de specialitate, adică cele 4 amintite în prezentările anterioare, prezintă avizul. Președinții comisiilor de specialitate transmit președintelui de ședință că Proiectul PARC INDUSTRIAL are aviz favorabil.

VOT, 12 din 13 pentru. PMP s-a abținut.

S-a trecut la punctul 1 de pe ordinea de zi – REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL JOIȚA.

Secretarul Primăriei a făcut niște precizări cu privire la funcționarea Consiliului Local Joița ca urmare a unor poziții publice avute pe această temă.

Mi s-a dat dreptul la replică, am prezentat faptul că am trimis un email pe adresa primariajoita@yahoo.com prin care am solicitat informații suplimentare la proiectele de pe ordinea de zi. Nu am primit niciun răspuns în acest sens.

Mi s-a transmis că le primesc în timpul ședinței :)). Eu am nevoie de studiu. Nu se poate să primesc ceva în timpul ședinței când eu am nevoie de timp pentru a studia documentele solicitate.

Mi s-a mai transmis că toate documentele solicitate le găsesc pe site. Dacă eu le găsesc greu nici nu vreau să mă gândesc pentru un simplu cetățean cât de dificil e :(.

După o serie de intervenții din partea reprezentanților primăriei, președintele de ședință a trecut la votarea proiectului de hotărâre.

Am stat cu mâna ridicată pentru a interveni cu o serie de amendamente la regulament. Văzând că nu-s băgat în seamă am intervenit și am solicitat să fiu lăsat să-mi prezint amendamentele.

Intervine un alt consilier local care spune că legea prevede un timp alocat de prezentare a amendamentelor, maxim 5 minute. Le-am promis că mă încadrez în cele 5 minute.

La recomandarea secretarului și a primarului mi s-a permis să-mi prezint amendamentele.

S-au speriat că am 120 de amendamente :)). Am făcut o selecție.

Aici sunt amendamentele propuse cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Joița.

N-am apucat să termin prezentarea amendamentelor că s-au aprins spiritele.

Înțeleg că unii colegi sunt deranjați de cuvântul impostor folosit în campania electorală. Și în acest sens au solicitat să-mi cer scuze public pentru că i-am jignit.

Ca să explic acest cuvânt: când ești la PSD și candidezi din partea PNL.

ÎMI CER SCUZE PUBLIC PENTRU CĂ V-AM JIGNIT.

După gălăgie a intervenit consilierul local Dragoș Pinternaru care a spus:

sunt de acord, parțial, cu amendamentul domnului Visinel

o altă voce intervine și spune: referitor la ce?

Dragoș P. : „referitor la ședințele online. Nu avem nevoie de o firmă specializată.”

Dragoș Pinternaru citește articolul din regulament care interzice cetățenilor să transmită ședințele de consiliul local. Apoi Dragoș întreabă secretarul primăriei dacă noi avem acest drept, având în vedere calitatea noastră de aleși locali. Primește răspunsul: NU

FĂRĂ ședințe live transmise de membrii consiliului local.

Am intervenit și am spus: caracterul public al ședinței consiliului local este îngrădit. I-am anunțat pe colegi că voi contesta în instanță punctul din regulament care face referire la înregistrarea ședințelor de consiliul local.

Le-am explicat că am dreptul să mă filmez, să informez cetățenii care m-au trimis în consiliul local cu privire la ceea ce se discută. Transparență 100% din partea mea.

În sală a fost prezent un cetățean, de sex feminin, care a avut ceva recomandări și o consilieră i-a spus că intervențiile se fac la diverse. Au „sărit” pe ea. Aceeași consilieră îi transmite: „Dumneavoastră nu aveți voie să propuneți amendamente„.

S-a trecut la comisii. Ce vot au dat comisiile de specialitate. Votul majoritar a fost favorabil.

Am votat împotriva regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local Joița.

S-a trecut la punctul 2 de pe ordinea de zi – RECTIFICAREA BUGETARĂ.

Contabila primăriei a prezentat plusul financiar și motivul pentru care s-a cerut această rectificare.

Am votat împotrivă pentru că am fost anunțați că avem o datorie uriașă. La drumuri avem o factură restantă de peste 15 miliarde lei (nu știu dacă lei noi sau vechi). Am ridicat mâna și așa am rămas :). Principiul meu e să achiți datoria pe care o ai nu să te angajezi în alte cheltuieli.

Reprezentanții comisiilor de specialitate au prezentat votul din comisie, care a fost unul majoritar favorabil.

S-a trecut la punctul 3 de pe ordinea de zi – DOTARE, RENOCARE CĂMIN CULTURAL.

S-a trecut direct la comisii – avize favorabile.

A intervenit contabilul primăriei care ne-a anunțat că s-au modificat indicatorii economici. E proiectul pe fonduri europene. Eu am solicitat informații în acest sens. NIMIC. În proiectul primit pe email nu se înțelege că e proiect finanțat prin fondurile europene.

Am votat împotrivă pentru că nu am avut informațiile solicitate.

Am fost invitat la Primăria Joița dacă eu vreau informații suplimentare.

Au început o serie de discuții cu privire la votul dat pe acest proiect. Au început unii să mă atace că studiez la fără frecvență. Am ignorat răutățile.

S-a trecut la punctul 4 pe ordinea – TROTUAR CAPELĂ BÂCU

S-a trecut direct la comisii – avize favorabile.

Am votat pentru deoarece m-am deplasat la fața locului și am văzut activitatea tinerilor de pe șantier.

Toată lumea speră că voi merge pe drumul cel bun în următoarele ședințe :). Nu știam că sunt pe un drum greșit. Dar le mulțumesc pentru această grijă.

S-a trecut la punctul 5 pe ordinea de zi – PLANUL URBANISTIC GENERAL.

Am votat pentru deoarece mi s-a prezentat PUG-ul. L-am studiat cât m-am priceput și eu. Primarul comunei ne-a făcut o prezentare de excepție despre PUG-ul comunei noastre. Mi-a plăcut prezentarea. A fost bun. Ce-i bun spunem și celorlalți :).

S-a trecut la punctul 6 pe ordinea de zi – CORECȚIE ACTE BAZA SPORTIVĂ JOIȚA.

Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil.

M-am abținut.

S-a trecut la punctul 7 pe ordinea de zi – BURSE PENTRU ELEVI

Comisiile de specialitate au dat aviz favorabil.

După acest moment s-au adus intervenții cu privire la votul meu împotrivă din comisie. E simplu. În comisie argumentele au fost slabe. În ședința de consiliul local am fost mai lămurit.

Am votat pentru.

S-a trecut la diverse a fost o intervenție a unui cetățean cu privire la gunoaie. N-am auzit foarte clar că aș fi vrut să vă prezint în detaliu acest punct.

Am avut și eu o intervenție cu privire la indicatoare rutiere și stradale în SPRING RESIDENCE. Momentan promisiuni și promisiuni. Nimic concret.

La ședință au participat, la invitația Primarului Comunei Joița, Subprefectul Giurgiu, Președintele Consiliului Județean Giurgiu și reprezentanții companiei eMAG. Pe lângă aceste prezențe din afara aparatului administrativ au mai participat și reprezentanți din structurile interne ale Primăriei Joița: contabilitate, achiziții.

Dintre cetățenii comunei au participat F. și V.

PS: pentru că discuția a fost mai lungă și timpul de redactare e foarte lung. Dacă ședința ar fi fost transmisă LIVE nu mai aveam nevoie de fragmente din ședință.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.