Proiect de transparentizare a administrației publice locale

CONSILIUL LOCAL JOIȚA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă adoptarea măsurilor de transparentizare a activității aparatului administrativ al  Primăriei Joița și a Consiliului Local Joița, pentru îmbunătățirea accesului la informații al  cetățenilor cuprinse în  prezenta hotărâre.

Art. 2 Pe pagina proprie de internet a Primăriei Joița se vor publica toate informațiile cuprinse în Anexa A.

Art. 3 Proiectele de hotărâri – atât normative și cât și individuale – vor fi publicate pe site-ul primăriei Joița înainte de punerea lor pe ordinea de zi în ședința Consiliului Local Joița cu cel puțin 5 zile.

Art. 4 Comentariile, sugestiile și întrebările trimise de cetățeni pe site-ul primăriei privind actele  normative/individuale puse în dezbatere vor fi afișate pe site-ul propriu al primăriei protejând totodată datele cu caracter personal.

Art. 5 Hotărârile adoptate de Consiliul Local Joița vor fi publicate pe site-ul propriu al Primăriei  Joița în cel mult 5 zile de la adoptarea lor. Se vor publica în ordine cronologică și se va menționa data adoptării lor precum și o scurtă descriere a hotărârii pentru a ușura identificarea acestora.

Art. 6 Hotărârile adoptate de Consiliul Local Joița publicate pe site-ul propriu al Primăriei Joița vor cuprinde textul complet al hotărârii, notă de fundamentare, expunerea de motive privind necesitatea adoptării actului, raportul de specialitate, procesul verbal al comisiei ce a analizat  proiectul.

Art. 7 Informațiile financiare – sursele financiare, bugetul, bilanțul contabil, proiectul de buget, bugetul  aprobat, execuția bugetului, rectificările de buget, contul de închidere al execuției bugetare, calcului indicatorilor bugetului local, gradul de îndatorare a bugetului local vor fi publicate și actualizate cel puțin  o data pe trimestru în format electronic editabil.

Art. 8 Ședințele ordinare ale Consiliului Local Joița se vor desfășura într-o dată fixă, stabilită printr-o  hotărâre de consiliu local și publicată pe prima pagină a site-ului primăriei Joița.

Art. 9 Se vor publica anunțurile privind ședințele publice ce cuprind data, ora, locul de desfășurare,  ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local Joița cu minim 5 zile pentru ședințele ordinare și minim 3 zile pentru ședințele extraordinare. Anunțurile vor include o trimitere către proiectele de hotărâre  publicate integral pe pagină de internet a primăriei Joița.

Art. 10 Convocatoarele și procesele verbale/minuta ședinței se vor arhiva pe pagina de internet proprie a Primăriei Joița în ordine cronologică cu mențiunea tipului de ședința (extraordinară, ordinară, de  îndată).

Art. 11

(1) Ședințele sunt publice și accesul cetățenilor nu poate fi restricționat. Odată cu anunțul ședinței  publice se va publica și regulamentul privind accesul cetățenilor, ONG-urilor la ședința și modalitatea de  a lua cuvântul. 

(2) În cazul unui număr mare de cetățeni care solicită participarea la dezbaterea unui proiect de interes  public, urmează să se permită accesul reprezentaților cetățenilor, asociațiilor și ONG-lor în funcție de data la care au solicitat participarea și capacitatea sălii de ședința. 

(3) Se va publica cu o zi înainte, pe site-ul Primăriei, în cazul depășirii numărului admis de participanți în sală de ședință modalitatea de participare și organizare a cetățenilor care au solicitat să fie prezenți la dezbateri și care pot depune în scris opinia lor la Registratură.

Art. 12 Funcționarul responsabil cu difuzarea informațiilor publice va pune la dispoziția Consiliului Local Joița, la fiecare ședința ordinară, un raport de activitate lunară care va include un raport detaliat  privind informațiile solicitate de cetățeni (numărul de cereri, informațiile solicitate) precum și  rezolvarea cererilor acestora (modul de rezolvare; în cazul în care s-au respins cererile primite să fie  menționată motivația; dacă s-a trimis cererea către o altă instituție trebuie specificat ce s-a întâmplat, monitorizat circuitul documentului).   

Art. 13 Funcționarul responsabil cu cetățenii va prezenta Consiliului Local un raport la fiecare  ședință ordinară privind activitatea desfășurată de acesta.

Art. 14 Nu se supun articolelor hotărârii ședințele și proiectele de hotărâre în care sunt prezentate  informații: 

  • Privind apărarea națională, siguranță națională și ordinea publică.  
  • Privind interesele strategice, economice și politice ale țării.  
  • Care conțin valori, termene de realizare și date tehnico-economice ale unor activități comerciale  sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale.   
  • Privind date cu caracter personal.  

Art. 15 La ședințele publice ale Consiliului Local Joița se va putea filma și fotografia atât de către cetățeni și /sau participanți la ședință cu condiția solicitării scrise sau verbale înainte de începerea ședinței.

Art. 16 Ședințele publice ale Consiliului Local Joița se vor filma și vor fi transmise în direct pe site-ul propriu al primăriei. Ele vor fi disponibile într-o arhivă pe site-ul propriu.

Art. 17 Funcționarii publici care nu respectă principiile de transparență, articolele prezenței hotărâri,  împiedică sau nu permit participarea cetățenilor la ședințele publice pot fi sancționați pentru abatere disciplinară, conform Legii nr 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

Art. 18 Primarul Joița, prin aparatul administrativ, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâri.

Proiectul integral depus se poate descărca de aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.