Proiect de branșare a cetățenilor la REȚEAUA DE APĂ și dezvoltarea REȚELEI de CANALIZARE

Actuala administrație a comunei Joița, veche de peste 16 ani, nu a reușit să ofere cetățeanului condiții de trai civilizate – apă și canalizare. Un trai de nivelul secolul 21. Este greu de crezut că dacă va continua tot în ritmul acesta, o va face. Însă putem remedia această situație prin implicare.

Mai jos aveți Proiectul de hotărâre propus de mine prin care autoritatea locală trebuie să demareze procedura de branșare la apă a cetățenilor.

Art.1. Primăria Comunei Joița, prin serviciile de specialitate, demarează acțiunile necesare pentru întocmirea următoarelor documente:

  • cerinţele şi criteriile de participare şi selecție a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii privind branșarea la apă, conform Legii 51/2006;
  • cerinţele şi criteriile de participare şi selecție a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii privind dezvoltarea rețelei de canalizare, conform Legii 51/2006;
  • infografic privind branșarea tuturor caselor la apă în următorii 3 ani;
  • infografic privind rețeaua de canalizare la nivelul comunei Joița.

Art. 2. Primăria Comunei Joița, prin serviciile de specialitate, demarează acțiunile necesare pentru dezvoltarea documentației necesare cu privire la erviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a programelor multianuale de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii;

Art. 3. Primăria Comunei Joița, prin serviciile de specialitate, demarează acțiunile necesare pentru coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului, de urbanism şi de mediu;

Art. 4. Primăria Comunei Joița, prin serviciile de specialitate, demarează acțiunile necesare pentru aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;

Art. 5. Primăria Comunei Joița, prin serviciile de specialitate, demarează acțiunile necesare pentru darea în administrare sau delegarea gestiunii serviciului, precum şi încredinţarea exploatării bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale aferente sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare;

Art. 6. Primăria Comunei Joița, prin serviciile de specialitate, demarează acțiunile necesare pentru contractarea sau garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii aferente sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, precum extinderi, dezvoltări de capacităţi, reabilitări şi modernizări;

Art. 7. Primăria Comunei Joița, prin serviciile de specialitate, demarează acțiunile necesare pentru elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza normelor-cadru şi a regulamentelor-cadru elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;

Art. 8. Primăria Comunei Joița, prin serviciile de specialitate, demarează acțiunile necesare pentru aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor în vigoare elaborată de A.N.R.S.C., în cazul în care finanţarea proiectelor de investiţii în infrastructura de apă se realizează prin fonduri publice acordate de la bugetul local şi/sau din alte surse decât cele de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile;

Art. 9. Primăria Comunei Joița, prin serviciile de specialitate, demarează acțiunile necesare pentru elaborarea şi aprobarea strategiei de tarifare pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în cazul în care finanţarea proiectelor de investiţii în infrastructura de apă se asigură, integral sau în parte, prin fonduri publice acordate de la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile;

Art. 10. Primăria Comunei Joița, prin serviciile de specialitate, demarează acțiunile necesare pentru stabilirea de măsuri de protecţie socială pentru plata serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru persoanele din locuinţele/gospodăriile populaţiei la care este depăşită rata de suportabilitate, în condiţiile legii.

Art. 11. Primarul Comunei Joița, prin aparatul administrativ, va lua măsurile de ducere la îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâri în maxim 120 de zile.

Art. 12. Primăria Comunei Joița, în maxim 120 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri, prezintă un raport de acțiune și proiectele de hotărâre ce trebuie asumate de consiliul local Joița pentru branșarea cetățenilor la rețeaua de apă potabilă și dezvoltarea rețelei de canalizare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.